پروژه های انجام شده توسط PARS PBL
PARS PBL Projects

 • مرکز رفاهی آموزشی فرهنگیان ارومیه

  کارفرما: شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان
  موقعیت: ارومیه

 • سیتی‌استار

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: مشهد

 • مجتمع چندمنظوره هومان

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: قم

 • لویزان

  کارفرما: تعاونی پرستاران کشور
  موقعیت: مشهد

 • لاله ساری و لاله آمل

  کارفرما: بنیاد تعاون سپاه
  موقعیت: ساری و آمل

 • پل تله زنگ

  کارفرما: شرکت تکنیک
  موقعیت: خوزستان

 • آتین عسلویه

  کارفرما: شرکت آتین سازه
  موقعیت: بوشهر-عسلویه

 • سینما توگراف موزه سینمای ایران

  کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
  موقعیت: تهران-باغ فردوس

 • برج روژان

  کارفرما: تامین مسکن روژان
  موقعیت: تهران

 • تالار باغسرا

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: مشهد

 • مسکونی اوین

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: تهران

 • مجتمع جهان تاب

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: تهران-قیطریه

 • مسکونی الاستیک

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: مازندارن-سرخرود

 • مجتمع مسکونی نیکان

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: بلوار 24 متری-تهران

 • برج توسکان

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: تهران-محمودیه

 • رستوران میزبان

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: بابلسر

 • مجتمع الوند

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: همدان

 • یادواره

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: تهران-یادگار امام

 • برج مینا

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: تهران-نیاوران

 • مجتمع مسکونی پارس

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: شهرکرد

 • مجتمع مسکونی

  کارفرما: مپسا
  موقعیت: تهران

 • مجموعه مسکونی شهریار

  کارفرما: شرکت ASP
  موقعیت: شهریار

 • ساختمان مرکزی مادایران

  کارفرما: شرکت مدیریت طرح و ساخت ایرانیان
  موقعیت: تهران-خدامی

 • برجهای کوثر

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: همدان-بلوار بعثت

 • تجاری گل سرخ

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: تهران-بزرگراه بعثت

 • برج D پارس

  کارفرما: شرکت عمران پارس
  موقعیت: تهران

 • مجتمع تجاری-اداری آبنوس

  کارفرما: شرکت عمران سازه شهر کوشا
  موقعیت: تهران-بزرگراه باکری

 • مجتمع مسکونی

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: همدان

 • مجتمع مسکونی بهمن (مشهد 1 و 2)

  کارفرما: شرکت تعاونی مسکن اداره کل تامین اجتماعی مشهد
  موقعیت: مشهد-بلوار دانش آموز

 • پارکینگ فرودگاه مشهد

  کارفرما: گسترش راه و ابنیه پروازی
  موقعیت: مشهد-فرودگاه بین المللی

 • برجهای تابناک

  کارفرما: شرکت مهستان
  موقعیت: تهران-محمودیه

 • برجهای مسکونی کرج

  کارفرما: بخش خصوصی
  موقعیت: کرج-حصارک

برخی از قراردادهای منعقد شده شرکت پارس PBL در یک نگاه

اجرای نازک کاری اجرای سازه تامین مصالح واجرای پیش تنیدگی طراحی سازه طراحی پیش تنیدگی وضعیت پروژه محل پروژه مساحت کل (مترمربع) بیشترین دهانه (متر) تعداد طبقات کاربری پروژه نام کارفرما نام پروژه ردیف
درحال اجرا کرج - حصارک 180،000 9 16 مسکونی شرکت کارا سازه متین برج های مسکونی فراز رازی 1
در حال اجرا مشهد 94،500 26 12 تجاری، فرهنگی، پارکینگ و شهربازی بخش خصوصی سیتی‌استار 2
در حال اجرا تهران - محمودیه 47،000 13/5 14 مسکونی شرکت مهستان برج های تابناک 3
درحال اجرا مشهد - فرودگاه بین‌المللی 42،000 8/5 4 پارکینگ گسترش راه و ابنیه پروازی پارکینگ فرودگاه مشهد 4
اتمام مشهد - بلوار دانش‌آموز 42،000 10 15 مسکونی شرکت تعاونی مسکن اداره کل تامین اجتماعی مشهد مجتمع مسکونی بهمن (مشهد 1 و 2) 5
اتمام مشهد 33500 12 15، 17، 19 مسکونی تعاونی پرستاران کشور لویزان 6
اتمام همدان 31،600 8/5 6 مسکونی بخش خصوصی مجتمع مسکونی 7
اتمام تهران - بزراگراه باکری 30،000 11 26 تجاری - اداری شرکت عمران سازه شهرکوشا مجتمع تجاری - اداری آبنوس 8
اتمام تهران 25،000 11 24 تجاری - اداری شرکت عمران پارس برج D پارس 9
درحال اجرا تهران - بزرگراه بعثت 22،000 13 15 تجاری بخش خصوصی تجاری گلسرخ 10
اتمام همدان - بلوار بعثت 20،500 9/5 20 مسکونی تعاونی مسکن نیروگاه همدان برج‌های کوثر 11
اتمام تهران - خدامی 20،000 13/5 17 اداری شرکت مدیریت طرح و ساخت ایرانیان ساختمان مرکزی مادایران 12
اتمام شهریار 20،000 8/5 6 مسکونی شرکت ASP مجموعه مسکونی شهریار 13
اتمام تهران 20،000 7/5 3 مسکونی مپسا مجتمع مسکونی 14
اتمام شهرکرد 15،200 8/5 4 مسکونی بنیان عمران پارس مجموعه مسکونی پارس 15
درحال اجرا تهران - نیاوران 15،000 15 17 مسکونی بخش خصوصی برج مینا 16
درحال اجرا تهران - یادگار امام 15،000 11 8 تجاری - اداری بخش خصوصی یادواره 17
اتمام همدان 12،800 9/5 4 مسکونی شرکت عمران الوند زمین مجتمع الوند 18
اتمام بابلسر 12،500 11/5 4 رستوران بخش خصوصی رستوران میزبان 19
در حال اجرا قم 10،000 14/5 12 تجاری ، رستوران، شهربازی ، هتل بخش خصوصی مجتمع چندمنظوره هومان 20
اتمام تهران-محمودیه 8،300 11/5 11 مسکونی بخش خصوصی برج توسکان 21
اتمام ساری و آمل 7،000 22 7 سالن مراسم و رستوران بنیاد تعاون سپاه لاله ساری و لاله آمل 22
اتمام بلوار 24متری - تهران 3،000 9 8 مسکونی بخش خصوصی مجتمع مسکونی نیکان 23
اتمام مازندران - سرخرود 3،000 11 8 مسکونی بخش خصوصی مجتمع الاستیک 24
اتمام تهران - قیطریه 2،800 12/5 8 مسکونی بخش خصوصی مجتمع جهان تاب 25
اتمام تهران 2،500 18 9 مسکونی بخش خصوصی مسکونی اوین 26
درحال اجرا مشهد 2،500 20 3 تجاری بخش خصوصی تالار باغسرا 27
اتمام تهران 2،000 10/5 20 مجتمع مسکونی تامین مسکن روژان برج روژان 28
اتمام تهران - باغ فردوس 1،500 16 3 سینما شرکت توسعه فضاهای فرهنگی موزه سینمای ایران 29
اتمام بوشهر - عسلویه 1،500 14 4 تجاری شرکت آتین سازه آتین عسلویه 30
اتمام خوزستان 107 پل راه آهن شرکت تکنیک پل تله زنگ 31
凹凸有致的身材总是能很好的展现女性的完美曲线丰胸食物,让天生柔美的女性平添些许魅力丰胸成功。正因如此,无数女性在丰胸的道路上面探索产后丰胸方法,尝试各类方法。那么,哺乳期后怎么丰胸产后丰胸