Please download the latest Flash Player to view the slideshow

در این صفحه می خوانید...

 • مفهوم پیش تنیدگی
 • مزایای پیش تنیدگی
  • مزایای معماری
  • مزایای سازه ای
  • مزایای اقتصادی
 • روش های پیش تنیدگی
  • سیستم های پس کشیدگی
  • اجزای تاندون های تک رشته و چند رشته
 • مراحل اجرای سقف پس کشیده به روش غیرچسبنده و چسبنده
  • مقایسه سیستم های غیرچسبنده و چسبنده
 • ملاحظات طراحی و انتخاب سیستم مناسب سقف
  • دال تخت
  • دال تخت قارچی
  • دال با تیر پهن
  • دال با تیر دهانه بزرگ

صفحات مرتبط با این بخش

مفهوم، مزایا و روش های پیشتنیدگی

» مفهوم پیش تنیدگی

در سازه های بتن مسلح معمولی، اعضای بتنی از قبیل تیر و ستون و دال سقف، شامل بتن و آرماتور هستند که در این اعضا، بخشی از بتن، تحت نیروهای فشاری و بخش دیگر آن به همراه آرماتور، تحت نیروهای کششی قرار می گیرند. در ناحیه فشاری، بتن به خوبی نیروها را تحمل می کند، اما در ناحیه کششی، ترک می خورد و عملاً کارایی خود را از دست می دهد و آرماتور به تنهایی نیروهای کششی را تحمل می نماید. در این حالت، بتن تنها نگهدارنده آرماتور است و بدون باربری، به وزن سازه می افزاید.

اما در سازه های پیش تنیده، اعضای بتنی شامل بتن، آرماتور و کابل های پیش تنیدگی می باشند. در این اعضا، آرماتور ها برای جلوگیری از ایجاد ترک های بزرگ در بتن (که عملاً موجب شکست می شوند) و تأمین الزامات حداقل مقرراتی که آیین نامه بتن ایران (آبا) برای سازه های بتنی مقرر داشته است استفاده می شوندو معمولاً به عنوان قطعات باربر مورد استفاده قرار نمی گیرند. بتن در این اعضا همچنان نقش باربری فشاری را عهده دار است با این تفاوت که به طور کامل (در کل ناحیه) تحت فشار قرار می گیرد و عملاً تمام مصالح بتن بدون ایجاد ترک، نیروهای فشاری را تحمل می کند. دلیل این امر، استفاده از کابل های پیش تنیدگی می باشد. در واقع کابل های پیش تنیدگی، وظیفه به وجود آمدن چنین وضعیتی را عهده دار هستند. این کابل ها با ایجاد نیروی فشاریِ اولیه (در زمان ساخت و قبل از بهره برداری از سازه) در ناحیه کششیِ بتن، موجب می شوند بعد از آنکه بارهای مرده (از قبیل کف سازی) و زنده (از قبیل بار وسایل و کاربران)، در زمان بهره برداری از سازه بر سازه اعمال شدند، این ناحیه تحت کشش قرار نگیرد و موجب ترک بتن و از دست رفتن کارایی بتن نشود. به این ترتیب، از حداکثر ظرفیت باربری بتن استفاده می شود و ابعاد و اندازه اعضا کاهش می یابد. (تصویر ١)

تصویر ١

» مزایای پیش تنیدگی

مزایای معماری

 • ایجاد سهولت و انعطاف پذیری در طراحی پلان و نما
 • امکان ایجاد دهانه های بلندتر و وجود ستون های کمتر در سازه (تصویر ١-٢ و ٢-٢)
 • کاهش ارتفاع طبقات و کل ساختمان
 • امکان ایجاد کنسول های بلندتر (تصویر ٣)
 • افزایش فضای مفید بهره برداری در سازه (تصویر ٤)
 • ایجاد فضای مناسب برای تأمین پارکینگ های بیشتر
 • حذف آویز تیرها و امکان استفاده از سقف کاملاً مسطح
 • قابلیت استفاده در پلان های نامنظم و منحنی شکل
 • امکان ایجاد بازشوهای بزرگتر در سقف (تصویر ٥)
 • قابلیت استفاده از ستونهای خارج از محور
 • قابلیت بیشتر عبور لوله ها و ادوات تأسیساتی
تصویر ١-٢
تصویر ٢-٢
تصویر ٣
تصویر ٤
تصویر ٥

مزایای سازه ای

 • استفاده حداکثر و بهینه از ظرفیت مصالح بتنی و کابل ها
 • کاهش ارتفاع تیرها و ضخامت دال های بتنی
 • باربری بیشتر عضو پیش تنیده با هندسه مشابه نسبت به بتن مسلح معمولی
 • کاهش وزن مرده ساختمان و مصالح مصرفی
 • ایمنی بالاتر سقف یکپارچه بتنی در زلزله
 • امکان ساخت قطعات سبک تر بتنی پیش ساخته
 • کنترل خیز و تغییرشکل در سازه ها
 • کنترل ترک خوردگی در سازه
 • کاهش ارتعاش ناشی از بارهای ضربه ای و دینامیکی
 • افزایش دوام بتن
 • کاهش ابعاد فونداسیون

مزایای اقتصادی

 • کاهش قابل ملاحظه در مقدار آرماتور و بتن مصرفی
 • کاهش قابل ملاحظه در زمان و هزینه نیروی انسانی بواسطه کاهش مقدار مصالح
 • کاهش هزینه تمامی آیتم های ارتفاعی نازک کاری بدلیل کاهش ارتفاع سازه
 • امکان ایجاد طبقات بیشتر تحت یک ارتفاع مجاز
 • کاهش فوق العاده در زمان ساخت و ساز
 • افزایش طول عمر مفید سازه
 • افزایش سوددهی پروژه های ساختمانی بواسطه افزایش تعداد پارکینگ ها
 • امکان احداث پروژه های تجاری با معماری خاص جهت جذب مشتری

» روش های پیش تنیدگی

 • روش پیش کشیدگی: کابل های فولادی در قالب جایگذاری , کشیده و مهار می شوند سپس بتن ریزی انجام می شود که در ساخت قطعات پیش ساخته(pre cast) بکار می رود.
 • روش پس کشیدگی: کابل های فولادی، در قالب جایگذاری می شود. پس از بتن ریزی و گیرش کافی مقاومت بتن، کابلها کشیده و با مهار بند مهار می شوند.

سیستم های پس کشیدگی

 • سیستم غیرچسبنده تک رشته: منظور از غیر چسبنده بودن، عدم تماس مستقیم فولاد کابل با بتن بواسطه پوشش پلی اتیلنی آن می باشد. (تصویر ٦)
 • سیستم چسبنده مسطح چند رشته: منظور از چسبنده بودن، تماس کابل با بتن از طریق گروت ریزی در داکت که کابل در آن محصور شده است، می باشد. (تصویر ٧)
 • سیستم چسبنده مدور چند رشته که در پروژه های عظیم مانند پلها بکار می رود: (تصویر ٨)
تصویر ٦
تصویر ٧
تصویر ٨

اجزای تاندون های تک رشته و چند رشته

اجزاء تاندون های تک رشته و چند رشنه در تصاویر ١-٩ و ٢-٩ مشاهده می شود:

تصویر ١-٩
تصویر ٢-٩

» مراحل اجرای سقف پس کشیده به روش غیرچسبنده و چسبنده

تصاویر در حال دریافت هستند. لطفاً کمی صبر کنید...
مراحل اجرای سقف پس کشیده به روش غیرچسبنده
مراحل قبلی
مراحل بعدی
مراحل اجرای سقف پس کشیده به روش غیرچسبنده
١) قالب بندی سقف
١) قالب بندی سقف
٢) جاگذاری آرماتورهای پایینی دال
٣) جاگذاری اسپیسرها
٤) جاگذاری تاندونها (کابلها)
٤) جاگذاری تاندونها (کابلها)
٥) جاگذاری آرماتورهای مهاری انکورج
٥) جاگذاری آرماتورهای مهاری انکورج
٦) جاگذاری آرماتورهای بالایی دال
٧) جاگذاری Pocket Former ها
٨) قالب بندی و فیکس کردن دیواره های سقف
٩) بتن ریزی سقف
١٠) برچیدن قالب بندی دیواره های سقف
١١) برچیدن Pocket Former ها
١٢) جاگذاری گوه ها
١٣) کشش کابل ها
١٤) برش انتهای کابل ها
١٥) جاگذاری کلاهک ها
١٦) پر کردن حفره ها با ملات سیمان
مراحل اجرای سقف پس کشیده به روش چسبنده
گروت ریزی
گروت ریزی

مقایسه سیستم های غیرچسبنده و چسبنده

غیرچسبنده:

 • بازوی لنگر بزرگتری فراهم می کند
 • تلفات اصطکاکی را کاهش می دهد
 • کابل گذاری را آسان می کند
 • نیاز به گروت ریزی ندارد
 • سرعت اجرای بالاتری دارد
 • معمولاً ارزانتر است

چسبنده

 • مقاومت خمشی بالاتری فراهم می کند
 • بعد از گروت ریزی به انکورج بستگی ندارد
 • مانع گسترش ترک می شود

» ملاحظات طراحی و انتخاب سیستم مناسب سقف

دال تخت

هندسه معمول:

 • سیستم دو طرفه
 • دهانه مناسب: ٨ متر
 • معیار بحرانی: برش پانچ
 • درصد آرماتور: ٠٨ / ١ کیلوگرم بر مترمربع
 • مصالح پس کشیدگی: ٨٤ / ٢ کیلوگرم بر مترمربع

دال تخت قارچی

هندسه معمول:

 • سیستم دو طرفه
 • دهانه مناسب: ٢ / ١٢ متر
 • معیار بحرانی: خیز
 • درصد آرماتور: ٩٤ / ٢ کیلوگرم بر مترمربع
 • مصالح پس کشیدگی: ٨٧ / ٣ کیلوگرم بر مترمربع

دال با تیر پهن

هندسه معمول:

 • سیستم دو طرفه
 • دهانه مناسب: ٤ / ١٣ متر
 • معیار بحرانی: تجمع آرماتور
 • درصد آرماتور: ٠١ / ٢ کیلوگرم بر مترمربع
 • مصالح پس کشیدگی: ١٦ / ٤ کیلوگرم بر مترمربع

دال با تیر دهانه بزرگ

هندسه معمول:

 • سیستم یک طرفه
 • دهانه تیرها: ١٨ - ٢٠ متر
 • دهانه دال ها: ٥ / ٥ - ٦ متر
 • ضخامت دال: ١٢٥ - ١٥٠ میلیمتر
 • عمق تیر: ٧٥٠ - ٩٠٠ میلیمتر
 • عرض تیر: ٤٠٠ - ٤٦٠ میلیمتر
Another Masterpiece by Artfootprint Studios Validate XHTML 1.0 Validate CSS Level 2.1 Another Masterpiece by Artfootprint Studios